Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim:

Himalaya Trade s.r.o. so sídlom B. Němcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany, IČO: 51044684, DIČ: 2120589009, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 44073/N, tel.: 00421 949 379 678, e-mail: eshop@tibetskemisky.sk (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.tibetskemisky.sk predávajúceho.


2. Definícia pojmov:
 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je : Himalaya Trade s.r.o. so sídlom B. Němcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany, IČO: 51044684, DIČ: 2120589009, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 44073/N

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

V prípade, že kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke tibetskemisky.sk kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 

4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 

5. Zoznam tovaru na internetovej stránke tibetskemisky.sk je zoznamom bežne predávaných produktov a predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru.
 

6. Predávajúci je viazaný kupujúcemu ponukou prezentovaného tovaru na predmetnej internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky.
 


2. Proces objednávania1. Po vytvorení objednávky kupujúcim, bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho. Odoslaním internetovej objednávky sa objednávka vybraného tovaru považuje za záväznú pre kupujúceho. Systém vytvorenú objednávku potvrdí zaslaním oznámenia o prijatí objednávky na zadaný kontaktný e-mail pri registrácii. Potvrdením objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Od tohto momentu platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho, resp. obchodného zákonníka. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a je záväzná.
 

2. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulároch, inak je objednávka neplatná a predávajúci na ňu nemusí prihliadať.
a). Mierne odlišnosti vo farebnosti produktov môžu vyplývať z rozdielneho stupňa farebnosti a nastavenia obrazovky alebo lcd monitora.
 

3. Objednávka sa považuje za záväznú v okamihu, keď je správne a úplne vyplnená objednávka kupujúceho potvrdená potvrdzujúcim e-mailom zo strany predávajúceho. Objednávka je platná v momente, keď predávajúci odošle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu uvedenú pri procese objednávky.
 

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.
 

5. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.
 


3. Predávajúci1. Predávajúci je povinný:
 

a.  Predávajúci je povinný potvrdiť emailovou správou obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne (do troch dní) po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

b. Dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

c. Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote, a to najneskôr do 5 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. V prípade platby na dobierku je predávajúci povinný tovar zabaliť a odoslať do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Za začiatok spracovania objednávky sa považuje moment prijatia platby na účet predávajúceho. V prípade voľby platby na dobierku sa považuje za začiatok spracovania objednávky potvrdenie objednávky predávajúcim.

d. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad a pod.)
 

2. Predávajúci je oprávnený:
 

a. Na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 


4. Kupujúci


1. Kupujúci je povinný:

a. Tovar prevziať.

b. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 

2. Kupujúci je oprávnený:
 

a. Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.

b. Byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.
 


5. Kúpna cena1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") a to formou, ktorú si zvolí pri objednávacom procese a ktorá je uvedená v záväznej akceptácii objednávky. Ak nie je uvedené inak, kúpne ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty.
 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke tibetskemisky.sk. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim, ktorého objednávka bola predávajúcim potvrdená. V prípade, ak sa na internetovej stránke predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. "0 EUR", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr do 5 pracovných dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 
 

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 

5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do 5 pracovných dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 

6. Platby za tovar sa uskutočňujú v mene Euro alebo CZK, možnosťami uvedenými na internetovej stránke tibetskemisky.sk v sekcii Obchodné podmienky/Platba a doprava.
 


6. Dodacie podmienky1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote, a to najneskôr do 5 pracovných dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Pri platbe vopred a voľbe osobného odberu je možné si po predchádzajúcej dohode s predávajúcim vyzdvihnúť objednaný a už zaplatený tovar na adrese predávajúceho.
 

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. V prípade, ak predávajúci zašle tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
 

5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dodacej lehote 15 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 

7. Dodacia lehota začína plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. V prípade platby kupujúceho na dobierku začína dodacia lehota plynúť od okamihu odoslania záväzného akceptovania objednávky predávajúcim.
 


7. Nebezpečenstvo škody a nadobudnutie vlastníctva1. Tovar je až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny majetkom predávajúceho, kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 


8. Odstúpenie od zmluvy1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

a. V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, e-mail, príp. kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

b. Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar dodať kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
 

2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 

3. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku / odstúpiť od zmluvy, bez udania dôvodu kedykoľvek až do doby prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko (názov firmy), e-mail , popis objednaného tovaru a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Zrušenie objednávky musí kupujúci urobiť písomnou formou na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú na stránke tibetskemisky.sk prípadne odoslaním vyplneného formulára o odstúpení od zmluvy na emailovú adresu: eshop@tibetskemisky.sk.
 

4. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu a predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru od predávajúceho kupujúcemu). Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:


Himalaya Trade s.r.o.

B.Němcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany, IČO: 51044684,

tel.: 00421 949 379 678, e-mail: eshop@tibetskemisky.sk


Prípadne prostredníctvom nasledujúceho formulára:
Formulár na odstúpenie od zmluvy.


Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak v posledný deň lehoty je odstúpenie podané na pošte na doručenie predávajúcemu

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia, potraviny a pod.),
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového
  softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v
  ochrannom obale),
 • tzv. digitálny download  (napríklad ebooky) – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napríklad ak si zákazník objedná palivo, ktoré mu dolejete do nádrže),
 • preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť


Kupujúci – podnikateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku!


9. Dodatočné ustanovenia


1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v  týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 

2. Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.
 

3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná v elektronickej podobe vo forme e-mailových správ, pokiaľ nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak.
 

5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 

6. Pre prípad, že je kupujúcim cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, pričom v prípade pochybností ohľadne ustanovení a výkladu zmluvy platí slovenská verzia verzia zmluvy. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 

8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 

9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 12 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie Užívateľa, spracúva tak osobné údaje Užívateľa výlučne za účelom vystavovania faktúr, objednávok a komunikácií s Užívateľom. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje Užívateľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok, dokumentov). Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi Užívateľa v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 

10. Informácie o zákazníkoch - kupujúcich  sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email predávajúceho. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho - Užívateľa v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo. Osobné údaje Kupujúceho - Užívateľa sú prístupné len Predávajúcemu a Kupujúcemu - Užívateľovi cez administračný systém spoločnosti WEXBO. Prístup k osobným údajom je obmedzený zadaním prístupového e-mailu a hesla, ktoré je známe len Užívateľovi. Predávajúci plne rešpektuje súkromie užívateľa a spracúva tak jeho osobné údaje výlučne za účelom vystavovania faktúr, objednávok a komunikácie s Užívateľom. Osobné údaje sú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. Osobné údaje kupujúcich predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe.
Výnimky tvoria:
a) externí dopravcovia ako napríklad Slovenská pošta, Zásielkovňa, Zásilkovna, DPD, GLS, Česká pošta, ktorým sú osobné údaje predávané výhradne za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
b) Heureka Shopping s.r.o. - Iba zákazníci, ktorí na stránke e-shopu www.tibetskemisky.sk uskutočnia objednávku a zaškrtnutím políčka pri poslednom kroku objednávky súhlasia s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. za účelom hodnotenia kvality služieb poskytovaných predávajúcim v rámci portálu heureka.sk a poskytnutie tohto hodnotenia ostatným užívateľom portálu heureka.sk. Rozsah poskytnutých údajov tvorí e-mailová adresa zákazníka. Heureka Shopping s.r.o. sa zaväzuje zaistiť ochranu poskytnutých osobných údajov technickými a organizačnými prostriedkami zabezpečením proti poškodeniu, strate, zničeniu, neoprávneným prístupom, poskytnutiu alebo zverejneniu alebo inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Heureka Shopping s.r.o. nie je oprávnený ďalej poskytovať osobné údaje zákazníkov e-shopu www.tibetskemisky.sk tretím osobám.
c) spoločnosť 
Economstav s.r.o. - na základe Zmluvy o poskytovaní účtovníckych služieb

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

Kupujúci dobrovoľnou možnosťou potvrdenia na stránke súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho e-mail informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach apod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na e-mail predávajúceho.

Prejav súhlasu je dobrovoľný a kupujúci ho môže kedykoľvek slobodne písomne odvolať na adrese predávajúceho, pričom odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.
 

11. Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj , PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.


12. Alternatívne riešenie sporov:

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@tibetskemisky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.tibetskemisky.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.8. 2016.

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.