Tibetské misy – predaj | www.tibetskemisky.sk

Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov
 
 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne
 
I.
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  je:

Himalaya Trade s.r.o.
sídlo: B.Němcovej 1907/11
IČO: 51044684
DIČ: 2120589009

telefón: +421 949 379 678
email: eshop@tibetskemisky.sk

 
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.tibetskemisky.sk
 
II.
Účel spracúvania osobných údajov
 
 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
 
III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
 
 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV. 
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Wexbo) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 - externí dopravcovia: Slovenská pošta, Packeta (Zásilkovna) a ich zmluvní prepravcovia pre Českú a Slovenskú republiku ako DPD, GLS, Česká pošta, ktorým sú osobné údaje predávané výhradne za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
 - Tatiana Šutovská ako sprostredkovateľ na základe GDPR Zmluvy o poskytovaní účtovníckych služieb

V.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 
 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 
VI.
Zverejnenie údajov
 
 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje a nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
VII.
Podmienky spracúvania
 
 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VIII.
Doba uchovávania osobných údajov
 • prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

IX.
Práva a povinnosti dotknutej osoby
 
 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
X.
Poučenie o právach dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba právo:
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
   
XI.Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä:
  - zabezpečenie dátových úložísk antivírovým programom,  
  - heslovanie a šifrovanie dátovných úložísk obsahujúcich osobné údaje
  - pravidelné vytváranie záloh
  - uzamykateľné technické zabezpečenie priestorov, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje v listinnej podobe
   
XII. Záverečné ustanovenia
 • odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste ako dotknutá osoba oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 
 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 
 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.